SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejsciem w życie nowej ustawy o Prawach Konsumenta informujemy że przed dokonaniem zakupów należy zapoznać się z regulaminem sklepu, w zakładce Regulamin.

Dokonywanie zakupów w sklepie GDM jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

Informujemy również że strona używa Cookies, dla potrzeb logowanie klientów do serwisu, wyświetlania elementów flash, wtyczek i innych elementów strony, bez których serwis nie mógłby funkcjonować. Więcej o naszej polityce Cookies znajdziesz Nasza Polityka Cookies.

zamknij

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy GDM partner w biurze, dostępny pod adresem internetowym https://gdmpwb.pl z siedzibą w Mszanie Dolanej 34-730 ul. Starowiejska 77 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000227553, NIP 7372007841 ,REGON 492962663

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Dostawa bezpośrednia transportem firmowym możliwa jest w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym a sklepem firmy GDM Partner w Biurze Dulęba Sp. j.
Po zmianie adresu firmy kontrahenta wykraczającym poza obszar ustalony w umowie darmowa dostawa transportem firmowym nie obowiązuje.

6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie przy realizacji zamówienia.

 

§3 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Adres e-mail

d. Hasło

e. Adres

f. Kod pocztowy

g. Miasto

h. Kraj

i. Województwo

j. Telefon kontaktowy

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adres e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

§4 Zasady składania Zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

2. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

4. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska,

b. Przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 77,

d. Dostawa własnym transportem GDM - po wcześniejszym zawarciu umowy.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:


a. Płatność za pobraniem

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 

§6 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy:

a. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 

§8 Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Mój GDM

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą Mój GDM, skierowanym do klientów Salonów GDM lub Portalu gdmpwb.pl Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie.

 

Podstawowe pojęcia:

a) Baza Danych – baza danych Uczestników Programu, zawierająca dane osobowe Uczestników zgromadzone na podstawie prawidłowo wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych lub Elektronicznych Formularzy Zgłoszeniowych.

b) Formularz Zgłoszeniowy – zgłoszenie przystąpienia do Programu według określonego przez Organizatora wzoru, dostępnego w Salonie GDM. Po wypełnieniu niezbędnych danych osobowych oraz złożeniu własnoręcznego podpisu tradycyjnego udostępnionym przez Organizatora stanowić będzie zgłoszenie uczestnictwa w Programie.

c) Karta – karta plastikowa wydawana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy EAN-13). Kartę można okazać podczas transakcji w Salonie GDM. Kartę można okazywać również za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na sczytanie kodu kreskowego EAN-13 z karty przy kasie.

d) Karta Uczestnika – Karta

e) Konto – konto utworzone w Portalu gdmpwb.pl, które wymaga podania imienia i nazwiska lub nicka oraz adresu e-mail. Do Konta może być przypisana Karta wydana Uczestnikowi.

f) Organizator lub równoważnie GDM – GDM Partner w Biurze Dulęba SP.J. z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. Starowiejskiej 77, 34-730 Mszana Dolna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa – Śródmieścia W Krakowie , Xii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227553, NIP: 7372007841, REGON: 492962663, numer kontaktowy: +48 18 3310 214 (czynna w dni robocze 08:00 – 19:00), e-mail kontaktowy: gdm@gdmpwb.pl

g) Portal gdmpwb.pl – prowadzony przez GDM sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową gdmpwb.pl

h) Program – program lojalnościowy Mój GDM organizowany przez Organizatora.

i) Regulamin Portalu gdmpwb.pl – regulamin określający zasady korzystania z Portalu gdmpwb.pl, zasady składania zamówień na produkty dostępne na Portalu gdmpwb.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Dostępny na Portalu gdmpwb.pl.

j) Salon GDM – detaliczny lub hurtowy punkt sprzedaży prowadzony przez GDM lub przez osoby związane z GDM umowami o współpracy.

k) Uczestnik – osoba zamieszkująca terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Programie.

§1 Wstęp

1.1.    Program jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.    W ramach Programu, w zamian za dokonane w Salonach GDM lub na Portalu gdmpwb.pl zakupy, Uczestnikowi przyznawane są określone korzyści związane z działalnością Organizatora.

1.3.    Program obowiązuje na czas nieokreślony.

 

§2 Przystąpienie do programu

2.1.    W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz dokonać jednej z poniższych czynności:

2.2.    wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, następnie podpisać go i złożyć w Salonie GDM pracownikowi przy kasie;

2.3.    Formularze Zgłoszeniowe dostępne są we wszystkich Salonach GDM. Formularz Zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści. W razie jakichkolwiek pytań Uczestnik może poprosić o pomoc pracownika Salonu GDM. Pracownicy służą pomocą przy prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego.

2.4.    Organizator zastrzega, że Formularz Zgłoszeniowy wypełniony w sposób niekompletny lub Formularz Zgłoszeniowy niepodpisany nie będzie rejestrowany. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty wydanej na podstawie Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego w sposób niekompletny lub niepodpisanego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu (na podany adres e-mail lub za pomocą innego dostępnego kanału kontaktu) osoby, której wydano Kartę, do uzupełnienia Formularza Zgłoszeniowego z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni.

2.5.    Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

2.6.    Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacji postanowień Regulaminu Programu, który jest dostępny na Portalu gdmpwb.pl oraz w każdym Salonie GDM.

2.7.    W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest:

2.7.1.data podana w Formularzu Zgłoszeniowym;

§3 Dane osobowe i prywatność

3.1.    Dane zawarte i podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym trafiają do Bazy Danych i wraz z historią transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Salonach GDM, na Portalu gdmpwb.pl (w tym również transakcji sprzed przystąpienia do Programu, jeśli Organizator posiada takie dane) będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych w celu prowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, w tym w celu wysyłania na adres e-mail, numer telefonu komunikacji bezpośrednio związanej z udziałem w Programie, obejmującej spersonalizowane oferty przeznaczone dla Uczestników oraz inne informacje bezpośrednio związane z udziałem w Programie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności, dostępnej na stronie https://gdmpwb.pl/content/91-polityka-prywatnosci.

3.2.    Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych

3.3.    Uczestnik, który w ramach swojego udziału w Programie nie chce otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, Aplikacja Mobilna) informacji dotyczących ofert specjalnych i innych korzyści przeznaczonych dla niego w ramach Programu, może w każdym czasie zgłosić Organizatorowi rezygnację z otrzymywania takich informacji. W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, Uczestnik nie będzie mógł otrzymać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o korzyściach w Programie (w tym informacji o promocjach i wydarzeniach przygotowanych przez Organizatora dla Uczestników), zaś Organizator będzie w tym zakresie zwolniony z obowiązku przesyłania takich informacji oraz będzie zobowiązany do ich niewysyłania Uczestnikowi.

§4 Karta uczestnika

4.1.    Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego w Salonie GDM każdy Uczestnik otrzyma Kartę.

4.2.    Karta uczestnika wydawana Uczestnikowi przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, identyfikowana przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy EAN-13). Kartę można okazać podczas transakcji w Salonie GDM. Kartę można okazywać również za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego pozwalającego na sczytanie kodu kreskowego EAN-13 z karty przy kasie..

4.3.    Karta Uczestnika jest ważna przez cały okres trwania Programu i traci ważność z chwilą zakończenia Programu. Karta traci również ważność z chwilą zakończenia udziału Uczestnika w Programie.

4.4.    Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

4.5.    Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

4.6.    Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.

4.7.    Karta Uczestnika wydawana jest bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą Uczestnika może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona

§5 Ogólne zasady programu

5.1.    Na Karcie Uczestnika zbierane są – w celu realizacji Programu – informacje związane z aktywnością konsumencką Uczestnika, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów oraz zawartością koszyka zakupowego w Salonach GDM, w Portalu gdmpwb.pl.

5.2.    Przywileje z uczestnictwa w Programie polegają w szczególności na:

5.2.1. kierowaniu do Uczestnika Programu akcji promocyjnych, umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów w promocyjnych cenach w Salonach GDM lub w Portalu gdmpwb.pl;

5.2.2. kierowaniu do Uczestnika Programu akcji promocyjnych, umożliwiających uzyskanie obniżki na kolejne zakupy przy użyciu Kuponów;

5.2.3. możliwości korzystania z rozszerzonej funkcji Portalu gdmpwb.pl, m.in. w postaci tworzenia własnych list zakupowych i prezentowych oraz własnej biblioteczki produktów;

5.2.4. możliwości otrzymywania informacji lub powiadomień o wydarzeniach kulturalnych;

5.2.5. możliwości uzyskania stałego rabatu w wysokości 4% od cen detalicznych umieszczonych na półkach sprzedażowych lub wyświetlanych na sprawdzarce cen dostępnych w salonach GDM;

5.2.6. po zebraniu informacji związanych z aktywnością konsumencką Uczestnika Programu – dostosowywaniu oferty do jego indywidualnych zainteresowań.

5.3.    Aby skorzystać z przywilejów płynących z Programu w Salonie GDM, Uczestnik powinien okazać Kartę Uczestnika pracownikowi GDM przed rozpoczęciem transakcji. W wypadku gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty Uczestnika przy dokonywaniu zakupu, w celu zarejestrowania transakcji może podać (dla weryfikacji) numer telefonu przypisany do Konta tego Uczestnika.

5.4.    Aby skorzystać z przywilejów płynących z Programu w Portalu gdmpwb.pl Uczestnik musi wykonać poniższą procedurę

5.4.1. Wejść na stronę https://gdmpwb.pl/odzyskiwanie-hasla

5.4.2. Wpisać e-mail podany na formularzy zgłoszeniowym do programu lojalnościowego Mój GDM

5.4.3. Kliknąć niebieski przycisk "PRZYPOMNIJ HASŁO"

5.4.4. Wejść na swoje konto e-mail -> otwórz wiadomość od GDM -> kliknąć w link z prośbą o reset hasła

5.4.5. Link przeniesie na stronę internetową z informacją, że nowe tymczasowe hasło zostało wysłane na Państwa e-maila

5.4.6. Mail z nowym tymczasowym hasłem może zostać odebrany w spamie, powiadomieniach itd. (należy dokładnie sprawdzić zakładki w poczcie)

5.4.7. Tymczasowe hasło można zmienić pod adresem internetowym https://gdmpwb.pl/dane-osobiste.

5.5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Salonach GDM lub na Portalu gdmpwb.pl, w szczególności w formie okresowych promocji lub innych akcji adresowanych do Uczestników.

§6 Utrata i wymiana karty

6.1.    W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić pracownika Salonu GDM, którzy niezwłocznie dokonają jej blokady.

6.2.    W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych przywilejów po podaniu numeru Karty lub identyfikacji numerem telefonu wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym lub Elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym i przypisanie numeru nowej Karty do tego samego Konta. Uczestnikowi, na jego prośbę, zostanie wydana nowa Karta, do której przypisana zostanie zgromadzona historia zakupowa i przywileje.

§7 Zakończenie programu, wykluczenie z programu, ustanie uczestnictwa

7.1.    Program obowiązuje na czas nieokreślony. Program wchodzi w życie z dniem 01 Stycznia 2010 r.

7.2.    Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

7.2.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością zakończenia Programu;

7.2.2. ekonomiczna nieopłacalność Programu;

7.2.3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;

7.2.4. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno-marketingowej GDM.

7.3.    Zakończenie Programu nastąpi za uprzednim powiadomieniem Uczestników drogą e-mailową (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), wraz ze wskazaniem terminu zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie dokonane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. Stosowna informacja o zakończeniu Programu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Portalu gdmpwb.pl.

7.4.    Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

7.4.1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

7.4.2. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;

7.4.3. zmiana w zakresie przywilejów lub korzyści przewidzianych dla Uczestników w ramach Programu;

7.4.4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

7.4.5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

7.4.6. zmiany w zakresie procesu przystąpienia Uczestników do Programu;

7.4.7. przekształcenie Organizatora, zmiana jego formy prawnej, zmiana w zakresie nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub teleadresowych wskazanych w Regulaminie.

7.5.    zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników mailowo (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Portalu gdmpwb.pl.

7.6.    Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, który przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnuje z udziału w Programie lub – jeżeli zostanie udostępniona taka możliwość – zaakceptuje zmieniony Regulamin przed wejściem zmiany w życie. Rezygnacja z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu następuje zgodnie z pkt 7.7 poniżej.

7.7.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Salonie GDM lub wysłanie oświadczenia e-mailem na adres gdm@gdmpwb.pl. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia stosownego oświadczenia do Salonu GDM lub wysłania e-maila, chyba, że Uczestnik zażąda natychmiastowego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.

7.8.    Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy:

7.8.1.w ramach udziału w Programie Uczestnik dopuści się rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu; za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę jak również dopuszczenie się przez Uczestnika nadużycia mającego na celu uzyskanie nienależnych korzyści lub przywilejów w ramach Programu;

7.8.2.Uczestnik dalej narusza Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania przez Organizatora do zaprzestania naruszania Regulaminu i postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.9.    wykluczeniu z udziału w Programie na podstawie pkt 7.8 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie. Wykluczenie Uczestnika z Programu następuje ze skutkiem natychmiastowym.

7.10. Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator – pomimo zakończenia uczestnictwa w Programie – zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać dla celów podatkowych (w związku z korzyściami zrealizowanymi w ramach Programu), w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami byłego Uczestnika.

§8 Reklamacje

8.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (w tym również co do poszczególnych promocji odbywających się w ramach Programu) mogą być zgłaszane do GDM:

8.1.1. pisemnie na adres siedziby GDM (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – Mój GDM”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

8.1.2. za pośrednictwem e-maila na adres: gdm@gdmpwb.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja – Mój GDM”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

8.2.    Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

8.3.    GDM rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

8.5.    Skorzystanie przez klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 §9 Pozostałe informacje dla uczestników 

9.1.    Z tytułu udziału w Programie nie są pobierane od Uczestnika żadne opłaty.

9.2.    Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od zawartej na odległość umowy dotyczącej jego udziału w Programie, w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.3.    W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w pkt 9.2 powyżej, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu. W tym celu Uczestnik może złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w Salonie GDM lub wysłać oświadczenie e-mailem na adres gdm@gdmpwb.pl Uczestnik może również odstąpić od umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora.

9.4.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, Uczestnik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1 (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

9.5.    Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w pkt 9.2 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6.    ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.7.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Organizatorem, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

9.8.    W ramach Programu komunikacja z Organizatorem następuje w języku polskim.

9.9.    Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1

Ogólne zasady i warunki promocji w ramach programu lojalnościowego „Mój GDM”

§1 Postanowienia ogólne

1.1.    Niniejsze ogólne zasady i warunki („Ogólne Zasady”) mają zastosowanie do promocji odbywających się w ramach programu lojalnościowego „Mój GDM” („Promocje”).

1.2.    Ogólne Zasady stanowią integralną część Regulaminu programu lojalnościowego „Mój GDM”.

1.3.    Pojęcia zapisane w niniejszych Ogólnych Zasadach od dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie programu lojalnościowego „Mój GDM”.

1.4.    Szczegółowe zasady poszczególnych Promocji mogą być określone w odrębnych regulaminach komunikowanych na Portalu gdmpwb.pl, jak również dostępnych w Salonach GDM.

1.5.    W szczegółowych zasadach danej Promocji mogą być przewidziane odstępstwa od niniejszych Ogólnych Zasad.

1.6.    Organizatorem Promocji jest GDM Partner w Biurze Dulęba SP.J z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. Starowiejskiej 77, 34-730 Mszana Dolna („Organizator” lub równoważnie „GDM”).

1.7.    Promocje odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą dotyczyć:

1.7.1.wyłącznie zakupów dokonanych w Salonach GDM;

1.7.2.wyłącznie zakupów dokonywanych od GDM za pośrednictwem Portalu gdmpwb.pl; lub

1.7.3.zarówno zakupów dokonywanych w Salonach GDM jak i zakupów dokonywanych od GDM za pośrednictwem Portalu gdmpwb.pl.

§2 Warunki uczestnictwa i zasady promocji

2.1.    Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna będąca Uczestnikiem Programu. Promocje nie dotyczą jednakże osób fizycznych nabywających produkty promocyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. na fakturę VAT wystawioną dla osoby lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). W przypadku żądania wystawienia faktury VAT na dane osoby lub podmiotu prowadzącego działalności gospodarczą, klient traci uprawnienie do udziału w Promocji.

2.2.    Warunkiem zadziałania Promocji obowiązującej w Salonie GDM jest okazanie przy kasie plastikowej Karty i zeskanowanie jej przez pracownika Salonu GDM.

2.3.    Warunkiem zadziałania Promocji obowiązującej w Portalu gdmpwb.pl jest zalogowanie się Uczestnika do swojego Konta, do którego jest przypisana Karta Uczestnika.

2.4.    Uczestnik Programu może skorzystać z Promocji jednokrotnie albo wielokrotnie, w zależności od szczegółowych zasad danej Promocji.

2.5.    Poszczególne Promocje nie sumują się, nie można łączyć ich z innymi promocjami i Kuponami, o ile szczegółowe zasady danej Promocji nie stanowią inaczej.

2.6.    Czas obowiązywania poszczególnych Promocji jest ogłaszany przez Organizatora wraz z kategorią lub listą produktów objętych daną Promocją. Promocje nie mają charakteru ciągłego.

2.7.    Aktualna lista produktów objętych sprzedażą promocyjną, będzie dostępna – w zależności od tego, gdzie dana Promocja obowiązuje – na Portalu gdmpwb.pl lub w Salonach GDM.

§3 Warunki zwrotów

3.1.    Zwrot produktu zakupionego w ramach Promocji oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w tej Promocji. Powyższe nie dotyczy jednak zwrotu produktu w wykonaniu uprawnień przysługujących Uczestnikowi z powodu wady zakupionego produktu.

3.2.    Uczestnik Promocji ma prawo do zwrotu lub wymiany – zgodnie z „Zasadami zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach GDM” zamieszczonymi na stronie https://gdmpwb.pl/content/81-odstapienie-od-umowy, nieuszkodzonych i nieużywanych produktów zakupionych w Salonie GDM w ramach Promocji, w terminie 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem zwrotu lub wymiany wszystkich produktów zakupionych w Promocji.

3.3.    Zasady zwrotu, o których mowa w pkt 2-3 powyżej, dotyczą zakupów dokonywanych w Salonach GDM. Zasady zwrotu produktów zakupionych poprzez Portal gdmpwb.pl, są określone na stronie https://gdmpwb.pl/content/81-odstapienie-od-umowy